Home / Databescherming / Privacybeleid

Privacybeleid

Maart 2022

AddSecure Privacybeleid

Dit document is een vertaling van het privacybeleid van AddSecure. In geval van verschillen heeft de Engelse versie van het Privacybeleid van AddSecure voorrang.

AddSecure Group AB, reg.nr. 559210-7402, of de dochteronderneming van de AddSecure Group AB waarmee u een klantrelatie hebt, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij respecteren en beschermen uw privacy, en willen dat u zich veilig voelt, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (“AVG“) en andere toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

In dit privacybeleid (“Privacybeleid“) informeren wij u over hoe AddSecure met uw persoonsgegevens en de daarmee verband houdende verwerking omgaat.

1.   Algemeen

Om onze producten en diensten aan u als klant en gebruiker te kunnen leveren, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken. In dit Privacybeleid beschrijven wij de verwerking van persoonsgegevens van onze wederverkopers, partners, klanten en/of gebruikers van onze diensten, evenals nieuwsbriefabonnees en bezoekers van onze websites.

Dit Privacybeleid geldt voor AddSecure Group AB en haar dochterondernemingen, zoals van toepassing is, die zijn vermeld op addsecure.com/about-us/data-protection/ (hierna gezamenlijk “AddSecure” genoemd).

2.   Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens

Voor zover AddSecure de verwerkingsverantwoordelijke is voor uw persoonsgegevens, is AddSecure verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U vindt onze contactgegevens onderaan dit Privacybeleid (zie paragraaf 12 “Contactgegevens”).

3.   Verwerking van uw persoonsgegevens

AddSecure verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van producten en diensten te voorzien. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • administratieve taken en uitvoering van contracten, en om onze juridische belangen te beschermen;
 • marketing, nieuwsbriefabonnementen (inclusief aangepaste direct mails);
 • productontwikkeling, serviceontwikkeling en algemene bedrijfsontwikkeling;
 • administratie in verband met bedrijfsovernames en reorganisatie; en
 • het leveren van zorgtelefoondiensten door AddSecure Smart Care Oy.

Gegevens die u met betrekking tot sollicitaties op onze Carrièresite indient, worden afzonderlijk geregistreerd in ons wervings- en selectiesysteem. Meer bijzonderheden over hoe AddSecure wervings- en selectiegegevens verwerkt en opslaat, alsmede het type informatie dat wordt verwerkt, vindt u in dit afzonderlijke Privacybeleid.

Wij verzamelen en verwerken nooit bewust speciale categorieën persoonsgegevens (d.w.z. gegevens die bijvoorbeeld raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon onthullen).

Als uitzondering hierop verwerkt AddSecure Smart Care Oy persoonsgegevens en informatie met betrekking tot gezondheid, in verband met haar zorgtelefoondiensten. Een dergelijke verwerking wordt alleen uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voor zover nodig is om de organisatie, planning, implementatie en monitoring van de diensten te beveiligen.

Wij verwerken enkel data van minderjarigen, onder de leeftijd van 16 jaar als dezen een commerciële relatie met AddSecure hebben. In dergelijke gevallen, nemen wij bijkomende maatregelen on de persoonsgegevens te beveiligen en zullen wij toestemming vragen aan de voogd of wettelijke vertegenwoordiger van de betreffende minderjarige alvorens wij deze data verwerken.

De volgende tabellen bieden meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken, welke persoonsgegevens wij opslaan en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

Uitvoering van het contract

Doel:
Administratieve taken en de uitvoering van contracten, en het beschermen van onze juridische belangen.
Persoonsgegevens:
Klantgegevens zoals klantnummer, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Bestel- en betalingsinformatie zoals bestelgeschiedenis en andere betalingsinformatie.
Inloggegevens zoals e-mailadres en wachtwoord.
Elektronische logbestanden zoals mobiel dataverkeer of ander dataverkeer verstuurd naar onze alarmplatforms en andere systemen.
Geluidsopnames gekoppeld aan de diensten van onze Support en Klantenservice.
Wat wij doen:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren, te beheren en te personaliseren, en om u in staat te stellen in te loggen op onze webservices en om u als gebruiker klantenservice te bieden. Vanuit een veiligheids-, kwaliteits- en educatief doel kunnen we gesprekken opnemen met onze Support en Klantenservice.

In het geval van een geschil, zoals met betrekking tot betaling, hebben wij het recht om uw informatie te gebruiken voor het bepalen, verdedigen of indienen van een juridische claim.
Rechtsgrondslag:
Uitvoering van contracten
Om ons contract met u te kunnen uitvoeren.

Rechtmatig belang
In geval dat AddSecure van mening is dat ons rechtmatige belang bij het bepalen, verdedigen of indienen van een juridische claim zwaarder weegt dan uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens.
Bewaartermijn:
Uw gegevens worden bewaard zolang we een klantrelatie met u hebben en daarna gedurende max. 24 maanden. Onze klantrelatie met u is van toepassing gedurende de looptijd van de overeenkomst en wanneer u wordt vermeld als contactpersoon of vergelijkbaar, en zolang u met ons communiceert, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen. Geluidsopnames worden maximaal dertig (30) dagen bewaard.

Bepaalde gegevens, zoals betalingsgegevens, kunnen langer worden bewaard, indien dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten van AddSecure (zoals verplichte administratieve handelingen, overige wet- of regelgeving), of om een juridische claim te bepalen, te verdedigen of in te dienen.
Uw rechten:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van een rechtmatig belang. Zie paragraaf 9 Uw rechten, voor meer informatie.
De informatie in deze tabel is van toepassing op AddSecure.

Marketing

Doel:
Marketing, nieuwsbriefabonnementen (inclusief aangepaste direct mails).
Persoonsgegevens:
Klantgegevens, zoals klantnummer, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Surfgewoonten en bezoekgeschiedenis, zoals IP-adressen, de pagina’s die u op onze website (en op andere websites) heeft bezocht en hoe lang het bezoek heeft geduurd.
Inloggegevens, zoals e-mailadres en wachtwoord.
Wat wij doen:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van onze marketing en marktsegmentatie.

Marktsegmentatie betekent normaal gesproken dat wij ons klantenbestand categoriseren op basis van de producten die u hebt gekocht, de services die u gebruikt, de belangstelling die u hebt getoond voor onze gepubliceerde inhoud en de rol die u in het bedrijf heeft.

Als u geen klant bent, maar wilt profiteren van aanbiedingen en informatie over nieuwe producten en wedstrijden, hebben wij uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te kunnen verwerken.

Om de toestemming geldig te laten zijn, bent u verplicht om een dergelijke toestemming actief te geven. Voorbeelden van actieve toestemming kunnen de bevestiging van een abonnement op een nieuwsbrief zijn door een vakje op het internet aan te vinken, informatie in een webformulier in te vullen, informatie via e-mail op te vragen, Ja te antwoorden op een directe vraag over het toesturen van informatie, een visitekaartje of iets dergelijks te delen.
Rechtsgrond:
Rechtmatig belang. Onze marketing is gebaseerd op ons rechtmatig belang wanneer a) de marketing betrekking heeft op dezelfde productgroepen of diensten die de klant eerder heeft gebruikt; of b) de ontvanger in zijn/haar beroep hoogstwaarschijnlijk belangstelling heeft voor het product (geldt alleen in landen waar deze aanpak is toegestaan). In deze gevallen zijn wij van mening dat ons rechtmatige belang zwaarder weegt dan uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

Toestemming. Wij vragen uw toestemming, voordat wij u opnemen in nieuwsbriefcampagnes, wanneer wij cookies of andere online tracking-methoden gebruiken, of wanneer er geen andere wettelijke basis is voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
Bewaartermijn:
Voor onze klanten: uw gegevens worden bewaard zolang wij een klantrelatie met u hebben en daarna gedurende max. 24 maanden. Onze klantrelatie met u is van toepassing gedurende de looptijd van de overeenkomst, wanneer u wordt vermeld als contactpersoon of soortgelijk en zolang u met ons communiceert, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen, door onze website te bezoeken of op links te klikken die wij via e-mail hebben verstuurd.

De toestemming wordt bewaard totdat u ervoor kiest deze in te trekken.
Uw rechten:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van een rechtmatig belang.

U hebt altijd het recht om van ons te eisen dat wij stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarna kunt u geen informatie en aanbiedingen meer ontvangen die specifiek op u zijn afgestemd. Bij alle marketingcommunicatie die u van ons ontvangt, heeft u de optie om verdere marketingcommunicatie te weigeren, indien u deze niet meer wenst te ontvangen. Zie paragraaf 9 Uw rechten voor meer informatie.
De informatie in deze tabel is van toepassing op AddSecure

Ontwikkeling van zakelijke activiteiten

Doel:
Productontwikkeling, serviceontwikkeling en ontwikkeling van algemene zakelijke activiteiten.
Persoonsgegevens:
Klantgegevens zoals klantnummer, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Bestel- en betalingsinformatie zoals bestelgeschiedenis en betalingsinformatie.
Surfgewoonten en bezoekgeschiedenis, zoals de pagina’s die u op onze website (en op andere websites) heeft bezocht en hoe lang het bezoek heeft geduurd.
Aankooppatronen zoals informatie over hoe u onze diensten gebruikt
Elektronische logbestanden zoals mobiel dataverkeer of ander dataverkeer verstuurd naar onze alarmplatforms en andere systemen.
Wat wij doen:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van onze markt- en klantanalyse, die voornamelijk bestaat ​​uit statistieken, gegevens uit voltooide marktsegmentaties en klanttevredenheidsevaluaties (voor zover mogelijk anonimiseren wij echter gegevens, voordat wij deze gebruiken voor statistische doeleinden). Vervolgens gebruiken wij de resultaten van onze analyse als basis om nieuwe diensten, processen of werkwijzen te verbeteren, te vervangen of te ontwikkelen om zo aan de verwachtingen en wensen van u en andere klanten te voldoen. Wij willen bijvoorbeeld persoonsgegevens gebruiken om onze klantenservice te verbeteren, nieuwe pakketten aan te bieden of onze website aan te passen aan uw behoeften en die van andere klanten.
Rechtsgrond:
Rechtmatig belang
Aangezien wij van mening zijn dat ons belang bij het analyseren van het gebruik van onze producten en diensten om deze te verbeteren, te vervangen of te ontwikkelen, uw belang m.b.t. de bescherming van uw persoonsgegevens compenseert.
Bewaartermijn:
Uw gegevens worden bewaard zolang wij een klantrelatie met u hebben en daarna gedurende max. 24 maanden. Onze klantrelatie met u is van toepassing gedurende de looptijd van de overeenkomst, wanneer u wordt vermeld als contactpersoon of soortgelijk en zolang u met ons communiceert, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen, door onze website te bezoeken of op links te klikken die wij via e-mail hebben verstuurd.
Uw rechten:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van een rechtmatig belang. Zie paragraaf 9 Uw rechten voor meer informatie.
De informatie in deze tabel is van toepassing op AddSecure

Reorganisatie AddSecure

Doel:
Administratie in verband met bedrijfsovernames en reorganisatie.
Persoonsgegevens:
Klantgegevens zoals klantnummer, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Bestel- en betalingsinformatie zoals bestelgeschiedenis en betalingsinformatie.
Inloggegevens zoals e-mailadres en wachtwoord.
Surfgewoonten en bezoekgeschiedenis, zoals de pagina’s die u op onze website (en op andere websites) hebt bezocht en hoe lang het bezoek heeft geduurd.
Aankooppatronen, zoals informatie over hoe u onze diensten gebruikt.
Elektronische logbestanden, zoals mobiel dataverkeer of ander dataverkeer dat is verstuurd naar onze alarmplatforms en andere systemen.
Wat wij doen:
Indien AddSecure (geheel of gedeeltelijk) wordt gereorganiseerd, bijvoorbeeld door fusie of verdeling in verschillende entiteiten, of indien een derde partij AddSecure (geheel of gedeeltelijk) of onze klantrelaties wil overnemen, zal AddSecure relevante persoonsgegevens bekendmaken aan het overnemende bedrijf. In dergelijke gevallen zal het overnemende bedrijf uw persoonsgegevens blijven gebruiken voor dezelfde doeleinden als de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, indien u geen andere informatie ontvangt in verband met de overdracht. Een overnemend bedrijf zal u afzonderlijk informeren over de verwerking ervan.
Rechtsgrond:
Rechtmatig belang
Wij zijn van mening dat ons belang bij het mogelijk maken van een overname- of reorganisatieproces zwaarder weegt dan uw belang m.b.t. de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit veronderstelt echter dat het overnemende bedrijf soortgelijke activiteiten uitvoert als AddSecure.
Bewaartermijn:
Indien AddSecure ophoudt te bestaan, bijv. als gevolg van een fusie, liquidatie of faillissement, of indien de klantendatabase van AddSecure wordt overgedragen aan een bedrijf dat AddSecure overneemt, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, op voorwaarde dat wij deze niet hoeven te bewaren om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Indien AddSecure wordt overgenomen door een bedrijf of wordt opgesplitst in het kader van een reorganisatie, blijven wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid, indien u geen andere informatie ontvangt in verband met de overdracht.
Uw rechten:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van een rechtmatig belang. Zie paragraaf 9 Uw rechten voor meer informatie.
De informatie in deze tabel is van toepassing op AddSecure.

Zorgtelefoondiensten van AddSecure Smart Care Oy

Doel:
Het leveren van zorgtelefoondiensten door AddSecure Smart Care Oy.
Persoonsgegevens:
Informatie over de gezondheidstoestand van de klant, zoals relevante diagnoses, voorlopige gegevens van het onderzoek of de behandeling en informatie die resulteert uit het onderzoek of de behandeling, zoals het meetresultaat.
Andere informatie die nodig is voor het verlenen van de service, zoals persoonlijk identificatienummer, de locatie van de klant van Safety Watch, hartslag- en activiteiteninformatie, of naam en contactgegevens van de naaste verwante/ICE-contactpersoon van de klant.
Informatie over het gebruik van de service, zoals waarschuwingen die door de alarmcentrale worden ontvangen en klantbezoeken.
Wat wij doen:
Wij gebruiken uw gegevens voor zover dat nodig is om de relevante organisatie, planning, implementatie en monitoring van de zorgtelefoondienst te waarborgen.

Informatie over de gezondheidsstatus van klanten wordt op het moment van de dienst verwerkt om de situatie en de zorgbehoefte te beoordelen en de juiste hulpverlener te bepalen.
Rechtsgrond:
Uitvoering van contracten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een contractuele relatie tussen u als klant en AddSecure Smart Care Oy.

Uitdrukkelijke toestemming. Informatie over de gezondheid van de klant behoort tot speciale categorieën van persoonsgegevens. In verband met de particuliere klantrelatie worden gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming die is verleend door het sluiten van een klantovereenkomst met ons. Wanneer wij zorg verlenen, is het recht van AddSecure Smart Care Oy om gezondheidsgegevens te verwerken gebaseerd op de Finse wet op de gegevensbescherming (1050/2018) en zijn artikel 6, lid 5: verwerking van informatie die nodig is voor hulpverlening, evenals artikel 9 van de AVG, subartikelen 2( c): verwerking is noodzakelijk om de cruciale belangen van de betrokkene te beschermen; en 2(h): verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de zorgverlening of de sociale zorg of de behandeling of het beheer van zorgsystemen en -diensten.
Bewaartermijn:
De verzamelde informatie over het verlenen van sociale voorzieningen wordt bewaard in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van de sector, over het algemeen gedurende dertig (30) jaar vanaf het einde van de dienst of twaalf (12) jaar na het overlijden van de cliënt. Audio-opnamen van alarmen die de alarmcentrale ontvangt, worden tot vierentwintig (24) maanden na de registratie van het alarm bewaard.
Uw rechten:
Zie paragraaf 9 Uw rechten voor meer informatie.
De informatie in deze tabel is alleen van toepassing op AddSecure Smart Care Oy

4.   Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?

U hebt de persoonsgegevens verstrekt die wij over u verwerken. U verstrekt informatie, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, bij het registreren van een gebruikersaccount, het bestellen van producten en diensten en bij ander gebruik van onze diensten.

Om een ​​overeenkomst met AddSecure te sluiten en om u onze producten en diensten te leveren, bent u verplicht om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Indien u de gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze zakelijke activiteiten, niet verstrekt, kunnen wij geen overeenkomst(en) met u sluiten of geen producten of diensten aan u leveren.

Persoonsgegevens van de klant van AddSecure Smart Care Oy kunnen ook worden verzameld via de naaste verwant van de klant of een wettelijke vertegenwoordiger van de klant, of via verplegend personeel en andere zorgverleners, wanneer de klant daarvoor toestemming heeft verleend.

5.   Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken geen geautomatiseerde processen om beslissingen te nemen die een aanzienlijke invloed op u hebben.

6.   Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens die onder dit Privacybeleid vallen, hebben verzameld. In de bovenstaande tabellen onder paragraaf 3 “Verwerking van uw persoonsgegevens” kunt u zien hoe lang wij voor verschillende doeleinden persoonsgegevens over u bewaren.

7.   Aan wie maken wij uw persoonsgegevens bekend?

AddSecure kan uw persoonsgegevens binnen de AddSecure Group en aan derden bekendmaken, zoals dienstverleners (IT-aanbieders, marketingbureaus en bedrijven waarmee wij samenwerken om onze diensten te verlenen en onze zaken te doen), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voor zover nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen, om onze producten en diensten aan u te leveren of onze gedocumenteerde rechtmatige belangen mogelijk te maken.

In sommige gevallen moeten wij mogelijk ook informatie openbaar maken op verzoek van de autoriteiten of andere partijen in het kader van gerechtelijke of zakelijke acquisitieprocessen of vergelijkbaar. Daarnaast kunnen wij in geval van een reorganisatie van AddSecure uw persoonsgegevens bekendmaken aan een overnemend of beleggend bedrijf.

Gezondheidsgerelateerde informatie die door AddSecure Smart Care Oy wordt verwerkt, wordt zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden bekendgemaakt.

8.   Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij streven ernaar om uw gegevens hoofdzakelijk binnen de EU/EER te verwerken. In speciale gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen naar een land buiten de EU/EER. Indien persoonsgegevens naar een dergelijk land worden overgedragen, zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd blijven en dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

In geval u gebruikmaakt van een dienst die door AddSecure buiten de EU/EER wordt aangeboden, waarbij bijvoorbeeld een web-/mobiele applicatiedienst, een datacommunicatiedienst of een vergelijkbare dienst wordt gebruikt, verwijzen wij naar de afwijkingen voor specifieke situaties (artikel 49 AVG), zoals:

a) de betrokkene (u) heeft uitdrukkelijk ingestemd met de voorgestelde overdracht;

b) de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking; of

c) de overdracht is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst die in het belang van de betrokkene is gesloten.

Sommige diensten die door AddSecure worden aangeboden, of hulpmiddelen die door AddSecure worden gebruikt, omvatten gegevensverwerking buiten de EU/EER. Voor dit soort gegevensverwerking verzekeren wij dat passende beschermingsmaatregelen zijn genomen, zoals:

a) er is een besluit van de Europese Commissie dat het land een passend beschermingsniveau waarborgt;

b) de gebruikte dienstverlener heeft bindende bedrijfsregels (artikel 47 AVG); of

c) de overeenkomst met de dienstverlener bevat de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER.

9.   Uw rechten

9.1.            Onze verantwoordelijkheid voor uw rechten

AddSecure is er als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens verantwoordelijk voor dat het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet en dat er rekening wordt gehouden met uw rechten. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen, indien u uw rechten wenst uit te oefenen. U vindt onze contactgegevens onderaan dit Privacybeleid (zie paragraaf 12 “Contactgegevens”).

AddSecure is verplicht om binnen één (1) maand na uw aanvraag te reageren op uw verzoek om uw rechten uit te oefenen. Indien uw verzoek ingewikkeld is of als er een groot aantal verzoeken is ingediend, hebben wij het recht om deze periode met twee (2) maanden te verlengen. Indien wij van mening zijn dat wij niet op uw verzoek kunnen ingaan, zijn wij verplicht u uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek te informeren waarom wij er niet op kunnen ingaan en u te laten weten dat u het recht heeft om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Alle informatie, communicatie en alle acties die wij uitvoeren zijn gratis voor u. Indien wat u vraagt met betrekking tot uw rechten echter duidelijk ongegrond of onbillijk is, of als u deze herhaaldelijk indient, hebben wij het recht om te weigeren aan uw verzoek te voldoen of om daarvoor administratiekosten in rekening te brengen.

9.2.            Uw recht op toegang, correctie, wissing en beperking

U hebt het recht om het volgende van AddSecure te vragen:

a) Toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om een samenvatting te vragen van onze verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht om een exemplaar te ontvangen van de persoonsgegevens die wij verwerken.

b) Correctie van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek of op ons eigen initiatief zullen wij alle informatie corrigeren, anonimiseren, verwijderen of aanvullen, waarvan wij ontdekken dat deze onjuist, onvolledig of misleidend is.

c) Wissen van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. De verwijdering dient daarom plaats te vinden als:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verzameling;
 • wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming en u deze intrekt;
 • u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw gegevens na een beoordeling van het rechtmatige belang en wij geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten;
 • wij de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze hebben gebruikt; of
 • wij wettelijk verplicht zijn de persoonsgegevens te verwijderen.

Dit recht bestaat echter niet, indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een taak van algemeen belang, of de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Indien er wettelijke vereisten of andere dwingende redenen zijn die ons toestaan uw persoonsgegevens niet onmiddellijk te verwijderen, zullen wij desondanks stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het naleven van deze dwingende redenen.

d) Beperking van de verwerking. Dit betekent dat wij het gebruik van uw gegevens tijdelijk zullen beperken. U hebt het recht om een ​​beperking aan te vragen, wanneer:

 • u van mening bent dat uw informatie onjuist is en u om een ​​correctie van uw persoonsgegevens heeft verzocht, terwijl wij de juistheid van de gegevens onderzoeken;
 • het gebruik van de gegevens onrechtmatig is en u niet wilt dat de gegevens worden verwijderd;
 • wij als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens voor onze doeleinden niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om een ​​rechtsvordering te kunnen vaststellen, handhaven of verdedigen; of
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van de gegevens in overeenstemming met onderstaande paragraaf 3, terwijl u wacht op een beoordeling of onze belangen zwaarder wegen dan de uwe.

AddSecure zal alle redelijke stappen ondernemen die binnen onze mogelijkheden liggen om iedereen die persoonsgegevens heeft ontvangen onder paragraaf 7 “Aan wie maken wij uw persoonsgegevens bekend?”, te informeren, indien wij de toegang tot uw persoonsgegevens hebben gecorrigeerd, verwijderd of beperkt nadat u ons hierom heeft verzocht. Op uw verzoek zullen wij u informeren over de partijen aan wie wij de betreffende persoonsgegevens hebben verstrekt.

9.3.            Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensgebruik

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, indien uw gegevens worden verwerkt op basis van rechtmatige of van algemene belangen (zie paragraaf 3 “Verwerking van uw persoonsgegevens”). In dergelijke gevallen moeten wij de verwerking stoppen, tenzij:

a) wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of

b) de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Indien u niet wenst dat AddSecure uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden, heeft u te allen tijde, altijd het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik door contact met ons op te nemen. Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, zullen we stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden.

9.4.            Uw recht om uw toestemming in te trekken

In geval van gegevensverwerking waarbij wij uw toestemming als rechtsgrondslag gebruiken (zie paragraaf 3 “Verwerking van uw persoonsgegevens”), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. U vindt onze contactgegevens onderaan dit Privacybeleid (zie paragraaf 12 “Contactgegevens”). Indien u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat u onze diensten niet kunt gebruiken zoals bedoeld.

9.5.            Uw recht op dataportabiliteit

U heeft het recht op dataportabiliteit. Dit houdt het recht in om bepaalde delen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine-leesbaar formaat te verkrijgen en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U hebt alleen het recht op dataportabiliteit, wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens is geautomatiseerd en wij ons gebruik baseren op uw toestemming of op een overeenkomst tussen u en ons. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het recht hebt om alle persoonsgegevens die u hebt ingevoerd om uw gebruikersaccount bij ons aan te maken, te verkrijgen en over te dragen.

9.6.            Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om eventuele klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Als u een dergelijke klacht wilt indienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit, kunt u dit doen door contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming (verwijzing naar “lokaal” betekent waar u woont of werkt, of waar een vermeend datalek heeft plaatsgevonden).

De relevante autoriteit voor u is te vinden via het Europees Comité voor gegevensbescherming.

10.   Wij beschermen uw persoonsgegevens

U moet u altijd veilig kunnen voelen, wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt. AddSecure heeft daarom passende en noodzakelijke beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens bijvoorbeeld te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, wijziging en verwijdering.

11.   Wijzigingen in dit Privacybeleid

AddSecure behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen wijzigingen door te voeren in dit Privacybeleid. Indien wij grote wijzigingen doorvoeren, ontvangt u duidelijke informatie over de wijzigingen en wat deze voor u betekenen voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden.

12.   Contactgegevens

Aarzel niet om contact op te nemen met AddSecure, indien u vragen heeft over dit Privacybeleid, ons gebruik van uw persoonsgegevens, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen.

AddSecure Group AB
Telefonvägen 26
SE-126 26 Hägersten
Sweden
www.addsecure.com
[email protected]